Salgsbetingelser

Enhver konsulentydelse sker på grundlag af nedenstående salgs- og leverings-betingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i kundens ordre el. lign., betragtes som ugyldig, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra AutoAdvices side.

 

1. TILBUD: Skriftligt tilbud fra AutoAdvice er, såfremt intet andet er anført, gældende 14 dage fra tilbudsdato. Kundens ac-cept af tilbuddet skal være AutoAdvice i hænde inden acceptfristens udløb.

 2. ORDRE: En ordre er først bindende for AutoAdvice, når AutoAdvices ordrebekræftelse foreligger hos kunden. Såfremt kunden har indsigelse mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse være AutoAdvice i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.

3. ANNULLERING OG ÆNDRINGER: Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter skriftlig godkendelse fra AutoAdvice. Annullering skal foretages efter en for AutoAdvice rimelig frist.

AutoAdvice har ingen ansvar for eventuelle omkostninger ved annullering. Ved annullering af igangværende ordrer betales alle påbegyndte omkostninger af kunden.

4. BETALING: Betalingen skal ske i henhold til de af AutoAdvice fastsatte betalingsbetingelser. Sker betaling ikke til forfaldstid debiteres 2 % rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.

AutoAdvice forbeholder sig retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at AutoAdvice kommer i besiddelse af oplysninger, som viser at kundens betalingsevne er svækket.

5. LEVERING: Levering sker på det med kunden aftalte sted og tidspunkt.

6. KONSULTENTYDELSEN: AutoAdvice forpligter sig til levere den i ordrebekræftelsen specificerede konsulentydelse.

AutoAdvices standard konsulentydelser er grupperet i følgende to pakker:

Tjekpakken = Bilen efterses og afprøves hos sælger efter tjekskema. Tandremudskiftning, intervalkontrolleres. Evt. reparationspris udregnes. Sidste synsdato kontrolleres. Indregistrering/omregistrering samt forsikringspapirer ordnes. Prisen på bilen kontrolleres i forhold til andre af samme mærke og model på marked. Salgsprisen forhandles med sælger. Papirer vedr. restgæld ordnes.

Tjekskema som benyttes ved gennemgang af bilen indeholder følgende punkter:

Visuel kontrol indvendig og udvendig for skader, sikkerhedsseler kontrolleres for brud og skader, airbaglampe kontrolleres, ABS-lampe kontrolleres, det tjekkes om bilen har været omlakeret, det tjekkes om bilen har haft større skader, afprøv-ning af alle elektriske funktioner, vogn løftes op, undervogn kontrolleres for rust, udstødning kontrolleres, styretøj kontrolleres for slid og slør, fortøj kontrolleres for slid og slør, dæk kontrolleres for mønstre samt for uens slidning, støddæmper kontrolleres, fjeder kontrolleres, bremser kontrolleres, hjul afmonteres for kontrol, bremserør og slanger kontrolleres, motor og gearkasse kontrolleres for oliespil, tandrem intervalkontrolleres, kølersystem kontrolleres for utæthed.

Find & Tjekpakke = Indeholder TJEK pakken og derudover finder AutoAdvice den bil, du gerne vil købe til den rigtige pris og sørger for at alle dele af bilkøbet gennemføres professionelt, uden at du behøver at bruge tid på det.

Af ordrebekræftelsen fremgår specifikt, hvilken af de to pakker som kunden har bestilt.

Udover de to standardpakker tilbyder AutoAdvice en række tillægskonsulentydelser. Såfremt der mellem Au-toAdvice og kunden er indgået aftale om tillægskonsulentydelser, vil disse fremgå specifikt af ordrebekræftelsen.

 

7. FORCE MAJEURE: AutoAdvice hæfter ikke for tab, skade eller forsinkelse i anledning af undladelse af at opfylde sin forpligtelse i medfør af denne aftale som følge af årsager, som AutoAdvice ikke er herre over, herunder navnlig uafvendelige begivenheder eller handlinger begået af kunden eller civile eller militære myndigheder, brand, strejker, over-svømmelser, epidemier, karantænebegrænsninger, krig, optøjer, transportforsinkelser eller transportembargo. I tilfælde af en sådan forsinkelse udsættes AutoAdvices opfyldelsesdatoer med det tidsrum, der med rimelighed kan kræves til afhjælpning af forsinkelsen.

 

8. MANGLER OG REKLAMATION: Dansk rets almindelige regler finder anvendelse med de nedenfor anførte begrænsninger:

• Enhver reklamation skal ske skriftligt til AutoAdvice.

• AutoAdvice er udelukkende ansvarlig for, at konsulentydelsen opfylder specifikationerne   i AutoAdvices ordrebekræftelse

• AutoAdvice kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og skader, herunder men ikke             begrænset til driftstab, tabt avance, kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning       eller øvrige krav fra tredjemand.

I tilfælde af at AutoAdvice idømmes erstatningsansvar uanset ovenstående, er AutoAdvice erstatningspligt altid beløbs-mæssigt begrænset til maksimalt et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag i henhold til den aftale, hvoraf erstatningskravet udspringer, dog maksimalt 10.000 kr. 

9. LOVVALG OG VÆRNETING: Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved AutoAdvices hjemting som værneting.

AutoAdvice | CVR: 32913393  | Tlf.: 23494648 | info@autoadvice.dk